Boonyium & Associates Ltd.         Boonyium & Associates Ltd  ကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးဆံုးေသာရံုးခန္းကို Rama IV လမ္းတြင္ဖြင့္လွစ္… Read More


บริษัท เฟิร์มอีควิปเม้นต์ จำกัดเฟิร์มอีควิปเม้นต์ บจก.จำหน่ายอะไหล่อุตสาหกรรมคุณภาพสูงและโซ่อุตสาหกรรม            จำหน่ายอะไห… Read More


บริษัท อีสเทิร์นพลาสแพ็ค จำกัด บริษัท อีสเทิร์นพลาสแพ็ค จำกัด ผู้ผลิตฉลากน้ำดื่มและฉลากฟิล์มหด PET              ผู้ผลิตฉลากน้ำดื่… Read More


บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัดศูนย์รวมจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตรอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร ศูนย์รวมเครื่องจักรกลกา… Read More


บริษัท ดาวทองจักรกล จำกัดศูนย์รวมจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตรอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร ศูนย์รวมเครื่องจักรกลกา… Read More